Flerpunktsprogram behövs i Sverige

När nu Sverige tillsammans med andra frihetskämpande stater lyckosamt baxat ett mycket gott beslut genom FN råd för mänskliga rättigheter är det hög tid att se över hur vi har det här hemma. Jag ser många saker som kan förbättras, och en del saker som jag anser måste göras. Jag försöker här sammanfatta min syn på några av saker som borde göras.

Datalagringsdirektivet Link to heading

 • De som samlas in information skall publicera statistik över all begäran av utlämning av information
 • En permanent integritetskommitté skall tillsättas som skall granska och övervaka all utlämning av information
 • Polisen skall förklara hur äkthet av begäran av utlämning av information kan verifieras
 • Post och Telestyrelsen skall se till att det utvecklas programvara som open source som kan användas på Unix-liknande datorer för att samla ihop information från loggfiler och exponera det till det protokoll som används vid överlämning till polis
 • Justitiedepartementet skall förklara för allmänheten hur allvarliga brott (från Artikel 1 i direktiv 2006/24/EG) fortfarande implementeras i Svensk lag när krav på fängelse försvann 1/7 2012 från 6 Kap. 22 § 2 punkten i Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

FRA Link to heading

 • FRA skall producera statistik över all begäran av utlämning av information
 • En permanent integritetskommitté skall tillsättas som skall granska och övervaka all utlämning av information

Blockering av barnpornografi Link to heading

 • Justitiedepartementet skall tillse att den blockering som sker är implementerad i lag, och inte bara genom frivilliga överenskommelser mellan Internetoperatörer och Rikspolisstyrelsen
 • En permanent integritetskommitté skall tillsättas som skall granska och övervaka dels vad som hamnar på spärrlistan, dels vad som spärras
 • Rikspolisen och Internetoperatörer skall producera statistik över hur mycket som spärras

Bredbandsaccess Link to heading

 • Accessleverantörer skall komma överens om vad som är Internetaccess, och enbart de bredbandsprodukter som uppfyller dessa krav får bära det namnet
 • Ägare av svartfiber och annan passiv infrastruktur skall hyra ut denna på lika villkor till alla som så önskar, inklusive dem själva i de fall fiberägaren även är aktive i högre lager i värdekedjan
 • Post och Telestyrelsen skall följa upp accessleverantörernas användning av termen Internetaccess, och fiberägares transparens vad gäller affärsmodeller, förutom den normala tillsyn enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation och annan tillämplig lagstiftning
 • Offentlig sektor skall som upphandlare, ägare av infrastruktur och kravställare vara kunniga och aktiva på marknaden

Öppen data Link to heading

 • Offentliga myndigheter skall som grundregel uppfylla PSI-direktivet och släppa rådata fritt, och om förädling skall fortsätta skall detta ske i konkurrens med andra aktörer
 • Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion skall ha ett särskilt krav att enbart använda moderna avtal vad gäller möjlighet till (åter-)spridning av programmaterial
 • Kungliga Biblioteket skall tillsammans med Riksantikvarieämbetet och andra organisationer intensifiera inte bara digitalisering av den kulturskatt som finns utan även tillse att den digitaliserade informationen finns åtkomlig över Internet

Summering Link to heading

För att summera är det ett par saker som återkommer om och om igen, och jag tror det är främst avsaknad av dessa fyra saker som gör att t.ex. jag känner tveksamhet om att det finns total samsyn om hur Internet, digitaliserad information och kommunikation skall hanteras. Och det inte bara inom Regeringskansliet utan även resten av offentlig sektor.

 1. Justitiedepartementet skall tillse att all begränsning i kommunikation implementeras i lag, samt förtydligar vilka kontrollmekanismer som finns för att verktyg inte skall överanvändas
 2. En oberoende integritetskommitté med insyn (måhända under tystnadsplikt) i vilka begränsningar som finns skall skapas
 3. De som samlar in information, implementerar blockeringar och/eller lämnar ut information skall publicera statistik över användningen, kanske motsvarande Google Transparency Report
 4. Speciellt offentlig sektor har ansvar att gå i spetsen och agera som en kunnig, ansvarig och ärlig spelare på marknaden, och t.ex. ha huvudansvar för att den Digitala Agendan uppfylls